هونَر در همدان شعبه ای ندارد!

در حال حاضر مؤسسه هونر هیچ نمایندگی و شعبه ای در همدان ندارد!

متأسفانه مشاهده شده برخی از مؤسسات نامعتبر، در همدان از عنوان مؤسسه هونر و یا نام آقای کثیری فر و نخبگان کشور استفاده کرده و اقدام به فعالیت هایی در زمینه کنکور و مشاوره نموده اند.

این مؤسسات هیچ ارتباطی به مؤسسه هونر نداشته و مؤسسه هونر هیچگونه مسئولیتی نسبت به اقدامات این مؤسسات ندارد!

لطفاً در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ با عنوان مؤسسه هونر در همدان، مراتب را به مؤسسه هونر اطلاع داده تا اقدامات حقوقی لازم از طریق وکیل مؤسسه هونر صورت بگیرد.