نوع درس مباحث درس هیئت علمی
زبان زبان عمومی و تخصصی دکتر بیگلری
دروس تخصصی مبانی نظری طراحی صنعتی

دکتر مقدسی

و هیأت علمی مؤسسه

تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان

دکتر مقدسی

مواد، ساخت و تولید

مهندس ذاکر

مباحث فنی

خانم نقدی