تحليل درس ترسيم فنى در كنكور هنر1396

Post on 17 تیر 1396
by هونر
تعداد بازدید: 902

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

 

هر ساله دو ساعت پس از پايان كنكور سراسرى هنر، دفترچه سؤالات از سوى سازمان سنجش در سايت قرار مى گيرد و براى بررسى و پيدا كردن اشكالات احتمالى و يا درصدگيرى هنرجويان براى تطبيق با كارنامه اوليه، در روز يكشنبه پس از آزمون كليد اوليه ارائه مى شود.

يكى از معضلات هنرجويان كمبود اطلاعات جواب اوليه صحيح و همچنين پاسخنامه تشريحى براى دروس مختلف است تا پس از اين آزمون پر استرس بتواند اين عزيزان را در پذيرش جواب هاى قطعى قانع كرده و از مصرف انرژى و هزينه بى مورد در مورد حذف يا پيدا كردن اشكال در بعضى تست ها بكاهد.

تحليل درس ترسيم فنى كنكور هنر٩٦ توسط استاد كثيرى فر مدرس اين درس در مؤسسه هونَر انجام شده كه ايشان از اعضاى بنياد ملى نخبگان بوده و تلاش شده در مورد هر تست توضيحات كامل و آدرس دقيق منبع ذكر شود.

بررسى سؤالات١٦١تا١٨٠ درس ترسيم فنى:

١٦1. گزينه٣
در صورتيكه هنرجويان به علامت (') در كنار ٣٤٢٢ دقت ميكردند، متوجه علامت دقيقه شده و با تقسيم دقيقه به عدد٦٠ ميزان درجه بدست خواهد آمد. البته اين سؤال از خارج از كتب هنرستان طرح شده و در دسته سؤالات متداول ترسيم فنى قرار نميگيرد و سطح آن براى هنرجويان و تغيير رشته اى ها در صورت ندانستن نكته آن، بسيار دشوار است.

١٦٢-گزينه٢
تقارن محورى همانند آينه عمل مى كند. تصوير سؤال از بخش١ فصل٢(تقارن) كتاب ترسيم فنى و نقشه كشى در صفحه٢٠ كتاب انتخاب شده است. غير از درس ترسيم فنى، هنرجويان در درس درك عمومى رياضى و فيزيك استاد مُشيِدى، با اين مفاهيم آشنا شده اند.
سؤال طبق پيش بينى ها از متن كتاب بوده و جزو سوالات بسيار ساده طبقه بندى مى شود.

١٦٣- گزينه٢
سوالاتى از اين دست در درس رياضى فيزيك متداول تر است و براى اولين بار سؤال٢ معادله دو مجهول در درس ترسيم فنى مطرح شده است. پشتوانه محاسباتى و تفكر منطقى و تسلط معادله نويسى نكات اصلى در حل اين سؤال بسيار اهميت دارد. هنرجويان با قرار دادن گزينه ها هم به سادگى ميتوانند به جواب برسند. معمولاً چند سؤال اول ترسيم فنى طبق صحبت هايى كه در كلاس شده بود، مربوط به درس رياضى فيزيك هست كه امسال هم سؤالات از اين قاعده مستثنى نيستند.
اين سؤال به دليل محاسباتى بودن براى هنرستانیها متوسط و براى تغيير رشته ها آسان طبقه بندى مى شود.

١٦٤-گزينه١
مجموع زواياى داخلى هر چند ضلعى از تعداد مثلث هاى داخلى آن كه توسط رسم اقطار مشخص مى شوند بدست مى آيد. البته در كلاس فرمول آن هم ارائه شده ولى هميشه اين روش توصيه شده است. زاويه باقيمانده از جمع كردن زواياى مشخص شده و كم كردن آن از ٥٤٠درجه بدست مى آيد كه ١٠٥درجه مى شود. براى بدست آوردن زاويه خارجى رأس مورد نظر، كافيست ١٠٥درجه را از ١٨٠درجه(مكمل آن) كم كنيم.
اين سؤال، بسيار ساده در نظر گرفته مى شود و نكته حل آن، در كلاس براى حل سؤالات مرتبط بارها استفاده شده است.

١٦٥-گزينه٣
طبق روال هميشگى طراحان كنكور و توصيه در همايش ترسيم فنى، راه حل كليدى و خلاقانه اين سؤالات، ترسيم خطوطى اضافى در راستاى گرفتن اطلاعات بيشتر در حل تست هاست. كافيست نقطهM را به C وصل كرده و با توضيحات سؤال، يك مثلث متساوى الاضلاع(MCD)داريم. چون تمامى زواياى اين مثلث، ٦٠درجه دارند پس زاويه كوچكD(غير از زاويه مربوط به مربع)، ٦٠درجه دارد كه با زاويه گوشه مربع مجموعاً١٥٠درجه است. مثلثMDA نيز متساوى الاضلاع است چون طبق صورت سؤال، MD برابر ضلع مربع است. پس دو زاويه كوچك اين مثلث با هم مساوى و با توجه به مجموع زواياى مثلث كه ١٨٠درجه هست، هر كدام ١٥درجه مى باشند. در شرايط پر استرس آزمون و با سؤالات متوسط رو به بالا براى درس درك عمومى هنر و رياضى فيزيك كه اين تنش رو بيشتر كرده ، ترسيم خط خلاقانه MC كار آسانى نيست ولى در صورت استفاده از اين خط، سؤال در سطح متوسط ارزيابى مى شود.

١٦٦-گزينه٤
اگر نقطه مركزى دايره را رسم كرده و O بناميم، مساحت مثلث متساوى الاضلاع ABO، راديكال سه چهارم a به توان٢ بدست مى آيد.حال مثلث ABD با توجه به اينكه ارتفاع يكسان ولى قائده اش دو برابر مثلث ABO مى باشد، پس مساحت دو برابر آن دارد كه به گزينه٤ مى رسيم. اين سؤال هم از سؤالات هميشه مشترك بين درس رياضى فيزيك و ترسيم فنى مى باشد و ممكن است روش هاى حل ديگرى توسط هنرجويان پيشنهاد شود. اين تيپ سؤال، با نكات تكرارى ولى حل آن براى هنرجويان بسيار دشوار تلقى مى گردد.

١٦٧-گزينه٣
نكته تكرارى مجموع زواياى داخلى چند ضلعى كه در سؤال١٦٤ آمده بود دوباره مطرح شده. معمولاً سؤالاتى با نكته مشابه براى حل، كل سؤالات رو از استاندارد خارج ميكنن چون با دانستن يا ندانستن يك نكته، ميتوان براى حل هر دو اقدام كرد يا امتياز هر دو تست از بين مى رود.
با مثلث بندى شكل مجموع زواياى داخلى ٤ضلعى مشخص ميشود(اصلاً به اينكه داخل دايره باشد مرتبط نيست) كه ٣٦٠درجه ميباشد. با كسر ٧٧درجه بابت دو رأس، ٢٨٣درجه باقى مى ماند.
از نكته مجموع زواياى داخلى(فرمول يا مثلث بندى كردن اشكال) به دفعات زياد در حل سؤالات در كلاس درسى استفاده شده است.

١٦٨-گزينه١
با توجه به جهت نماى روبرو و با درنظر گرفتن اندازه سطوح در نماى افقى كه تنها تفاوت گزينه هاست! به سادگى گزينه١ انتخاب مى شود
نماهاى احجام بسيار پيچيده تر از اين حجم بسيار ساده، در كلاس درسى و در طى دو جلسه با پروجكشن بسيار تمرين شده بود.
سطح سؤال حتى براى آماتورها بسيار ساده مى باشد.

١٦٩-گزينه٤
در جزوه مجهول يابى در صفحه يكى مانده به آخر، تمرين مجهول يابى شماره١٢، دقيقاً سؤال مورد نظر در كلاس تمرين شده است!
براى هنرجويانى كه مجهول يابى را در كلاس درك كرده اند(با كمك رسم مكعب ايزومتريك و انداختن نماهاى داده شده بر روى وجوه مربوطه و يا با كمك خميرِ بازى و از همه بهتر با روش تجسم) اين سؤال بسيار پيشِ پا افتاده تلقى مى شود.

١٧٠-گزينه٤
در جزوه مجهول يابى در صفحه آخر، تمرين مجهول يابى شماره٢٣، سؤال مورد نظر با دو نماى روبرو و جانبى در كلاس تمرين شده است!
حجم مربوط به جواب اين سؤال بسيار پيشِ پا افتاده و آسان تلقى مى شود.

١٧١-گزينه١
در تمامى سؤالات كنكورهاى آزمايشى سازمان سنجش و در كلاس درسى بارها و بارها اين تيپ سؤال بررسى شده بود.
با توجه به اينكه در گزينه٣و٤ حتى توضيحات كامل از معنى كلمه "مواجه" و "منتصب" داده شده كار براى تمامى هنرجويان بسيار ساده شده است. به سادگى ساده ترين نوع خط(قائم كه همان خطوط عمودى هستند) كه در آزمون هاى هونٓر و سنجش و كلاس درسى و جزوه مجهول يابى(جدول نام انواع خط و صفحه)، قابل شمارش است كه ٨تا خط قائم مى باشد.
آنقدر حجم ساده است كه نيازى به بررسى گزينه هاى ديگر هم نيست
با رجوع به جزوه مجهول يابى و مقايسه شباهت حجم سؤال با آخرين صفحه جزوه در شكل٢٠، متحير مى شويد!

١٧٢-گزينه٤
با بررسى سؤالات كنكور سراسرى سنوات اخير كه در همايش نكته و تست تيرماه انجام شد، طريقه بدست آوردن حجم مكمل، حجم باقيمانده، نسبت حجم باقيمانده به كل حجم و نسبت حجم حذف شده به حجم باقيمانده در چند سؤال بررسى شد.
طبق روش گفته شده، كافيست براى سطوح شيبدار، حجم مكمل را بصورت موضعى در قيمت سطح شيبدار قرار دهيد و حال حجم مكعب مستطيل موضعى بدست آمده را بر٢ تقسيم كنيد تا راحت تر بتوانيد حجم حذف شده يا همان مكمل را در آن قسمت هاى شيبدار بدست آوريد. شمردن مكعب هاى قسمت هاى مسطح هم از پس هر كسى بر مى آيد.

١٧٣-گزينه٤
اين تيپ سؤال همانند سؤالات كنكور سنوات گذشته كه در مورد درست يا غلط بودن دو نماى داده شده و همچنين نوع اشتباه آن طرح شده، به سادگى قابل پاسخگويى ارزيابى مى شود.
با در نظر گرفتن احجام و نماهاى بسيار پر تكرار آزمون هاى سازمان سنجش و هونٓر در بخش مربوطه، سؤال ساده تلقى مى شود.
به سادگى ميتوان فهميد كه دو ضلع پايينى و سمت چپى مثلث تشكيل شده در سمت چپ حجم با توجه به هم سطح بودن با ديواره سمت چپ نيازى به ترسيم ندارد و اضافى است.
البته فقط با در نظر گرفتن كمبود خط در جلوترين قسمت حجم و وجود اين نكته تنها در گزينه٤ هم به سادگى ميتوان به گزينه٤ رسيد.
در سوالات مشابه در سنوات اخير در طراحى اين تيپ سؤال از دو نما استفاده مى شد اما طراح اين سؤال از لحاظ سطح دشوارى با توجه به ترسيم حجم بجاى نماها، يك حركت رو به عقب داشته و سؤال ساده اى براى كنكور سال٩٦ به حساب مى آيد.

١٧٤-گزينه١
اين تيپ سؤال در بررسى سؤالات كنكورهاى سنوات گذشته در همايش تيرماه، بارها تمرين شد و با روش شمارش مكعب هاى سطوح شيبدار كه در توضيح پاسخ سؤال١٧٢ ارائه گرديد، ميتوان در كمتر از ٣٠ثانيه به آن پاسخ داد. نسبت حجم حذف شده به كل حجم، ٣٦به٨٠ مكعب است كه ساده شده آن در گزينه١ آمده است.

١٧٥-گزينه٤
در جلسه چهارم تدريس ترسيم فنى، تمام زوايايى كه با كمك خط كش و پرگار ميتوان ترسيم كرد، آموزش داده شد و يك تمرين با تست در صفحات مربوط به طريقه رسم چند ضلعيهاى منتظم در حاشيه كتاب ارائه و حل شد! در صفحه٢٨و٣٠ كتاب درسى، زواياى مركزى ٤ضلعى منتظم و ٨ضلعى منتظم در كتاب درسى نوشته شد.
همچنين در آزمون١ هونٓر كه مربوط به ترسيمات هندسى بود، با پاسخ تشريحى تمامى زواياى مهم قابل ترسيم، توضيح داده شد.
علاوه بر اين در مورد گزينه١و٢، در مورد دو گونيا و زواياى قابل ترسيم با كمك آنها، در حاشيه كتاب نكته نوشته شد و در كتاب در بخش "ابزار و وسايل نقشه كشى" در بخش ضميمه كتاب، خط كشى و تأكيد شد.
همانطور كه شما هنرجويان عزيز مى دانيد، تمامى زواياى ضريب١٥درجه توسط گونياها قابل ترسيم هستند(صفحه ١٦٧كتاب درسى!)
البته براى سؤال كامل تر بهتر بود نوع گونياهاى مطروحه در گزينه ها مشخص مى شد. چون با دو گونياى٣٠درجه و يا با دو گونياى ٤٥درجه نميتوان كارى از پيش برد!
سؤال با توجه به تدريس نكته و تمرين آن براى هنرجويان بنده، سطح بسيار ساده اى دارد.

١٧٦-گزينه١
متن كتاب درسى صفحه٥١
در كلاس در مورد حفظ بخش هاى "يادآورى" كه به رنگ سبز هستند، تأكيدهاى لازم انجام شده بود. البته با تصويرسازى ذهنى گزينه ها همين گزينه بعنوان پاسخ صحيح در نظر گرفته مى شد
اين تست بدليل طراحى گزينه هاى خوب، در سطح متوسط رو به پايين در نظر گرفته مى شود.


١٧٧-گزينه٢
اين سؤال از منبع رسمى سازمان سنجش خارج است. اما در كتاب "نقشه كشى معمارى" صفحه٣٣(مهم ترين صفحه كتاب بدليل وجود فرمول اصلى پله) در پايين تصوير بوضوح رامپ به معنى "شيب راهه" آمده كه قبلاً در كانال هنرجويان آپلود شد و توصيه به مطالعه آن و حتى روش استفاده از آن در كانال كانال ارائه شد.
در توضيحاتى كه براى روش هاى استفاده از اين كتا با توجه به تجربه قبلى در طراحى تست هاى سنوات گذشته داشتم، پيش بينى طراحى سؤال از اين منبع قديمى، هميشگى و غير رسمى شده بود.
با توجه به اينكه اين كلمه در كتاب رسمى نبوده و با طراحى خوب گزينه ها مثل "سطح شيبدار" يا "ورودى پاركينگ" كه بصورت رايج استفاده ميشوند، اين تست در دسته تست هاى دشوار و جديد تلقى مى گردد
هر سطح شيبدارى رامپ نيست. همچنين ورودى پاركينگ تنها دليل استفاده رامپ نيست و حتى ممكن است پاركينگ هم سطح با حياط بوده و ورودى پاركينگ بدون شيب باشد. پس كامل ترين گزينه "شيب راهه" مى باشد.

١٧٨-گزينه٣
در متن كتاب درسى صفحه٥٠ (طبق تذكرات هميشگى بنده بخش مقدمه هميشه براى طراح مهم بوده) دقيقاًاين جمله آمده و در كلاس خط كشى شده است! اهميت مطالعه متن كل كتاب و حفظ آن و توجه به كلماتى مانند "بايد"، "بعضى اوقات"، "هيچوقت"، "بهتر است" و "معمولاً" و.. هميشه در كلاس درسى مطرح شده و اين مورد هم يكى از جملاتى است كه طراح مثل سنوات گذشته، روى آن دست گذاشته است.
البته گزينه١و٤ هم تقريباً درست هستند(با توجه به صفحات ٥٨و٥٩! اما اين گزينه كامل تر و منطبق با متن كتاب است و بدليل وجود كلمات "قابل مشاهده براى انسان" كه در صورت سؤال آمده و انطباق آن با متن كتاب، قاطعانه گزينه١ انتخاب مى شود و متأسفانه قادر به حذف سؤال بدليل درستى دو گزينه ديگر نيستم.
اين سؤال با وجود سادگى در ادبيات، در سطح بسيار دشوارى قرار دارد و حتى با اصرار هميشگى بنده و مشاور نسبت به مطالعه متن كتاب، كمتر كسى قادر به پاسخگويى به آن بوده است.

١٧٩-گزينه٣
با توجه به تحليل تك تك تصاير كتاب ترسيم فنى و نقشه كشى در بخش٣ در كلاس، اين سؤال در سطح بسيار ساده براى تمامى هنرجويان عزيزم ارزيابى مى شود. تصوير مربوط به صفحه١٣٢ كتاب درسى است كه در كلاس در جلسه يكى مانده به آخر تدريسم در بخش خط كشى بخش٣ كتاب درسى، بصورت كامل بررسى شد(پس از مراجعه به اين صفحه كتاب درسى و تحليل انجام شده تمامى موارد تصوير از پله ورودى گرفته تا ترسيم مثلث كار در آشپزخانه شگفت زده مى شويد!)
با توجه به وجود فلش در بالا سمت راست تصوير كه نشان دهنده تك پله ورودى ساختمان است و همچنين جايگاه گاز و سينك و يخچال كه بارها براى مثلث كار در كلاس تمرين شد، براى هنرجويان بنده در سطح بسيار ساده تلقى مى گردد!

١٨٠-گزينه٢
در بودجه بندى آزمون٢ هونٓر و همچنين در خط كشى نكات مهم در صفحه١٧٧ كتاب درسى ترسيم فنى و نقشه كشى، تأكيد و توضيح داده شد و يك تست در مورد كار درافتينگ در حاشيه كتاب نوشته شد!
همچنين سؤال در كنكورهاى گذشته نيز مطرح شده بود و تكرارى به حساب مى آيد.
سطح تست بسيار ساده ارزيابى مى شود.

ارزيابى كلى سؤالات ترسيم فنى در كنكور هنر سال٩٦:
طبق پيش بينى هاى انجام شده در كلاس و همايش تيرماه، قرار بوده حدود ٧سؤال از متن كتاب بصورت مستقيم طرح گردد كه در اين آزمون، ٦سؤال دقيقاً از تصاوير و متن كتاب طراحى شده است.
در مورد انطباق سؤالات با تدريس، جزوه، همايش و كتب آپلود شده (غير از دو سؤال١٦٥و١٦٦ كه هميشه داراى نكات تكرارى ولى با تصوير جديد است و طبق صحبت هاى انجام شده، استفاده از روش هاى خلاقانه و رسم خطوط كمكى تنها راه حل اينگونه مسأله هست و همچنين سؤال١٧٧ كه تدريس نشده ولى كتابِ مربوطه با شماره صفحه مورد نظر براى بررسى هنرجويان تأكيد شده بود)، تمامى سؤالات كاملاً قابل پيش بينى بوده و تدريس شده و يا از متن كتاب درسى بوده و كسب حداقل ١٥درصد حتى براى ضعيف ترين هنرجويان، عددى منطقى به حساب مى آيد.
در كل سطح درس ترسيم فنى كنكور هنر سال٩٦، ساده تر از كنكور هنر سراسرى سال ٩٤و٩٥ داخل و خارج كشور به حساب مى آيد و اين تيپ سؤالات واقعاً نمى تواند دانش فنى هنرجويان در درس ترسيم فنى را بخوبى بررسى نمايد.
اِشكالى كه مثل چند سال گذشته به سؤالات اين درس وارد است، توجه بيش از حد و وسواس گونه در طراحى بعضى از سؤالات از متن كتاب بوده كه اصطلاح "ملّا لغتى" در طراحى بعضى از تست ها برازنده آنهاست.

از تمامى اساتيد گرانقدر و دوستان همكار و هنرجويان زحمت كش و موفق كه سطح بالايى در اين درس دارند درخواست مى كنم تا در صورت وجود ابهام، اشكال، پيشنهاد و يا انتقادى در اين تحليل و گزينه هاى پيشنهادى، توسط ايميل این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  با بنده مكاتبه كنند.
با توجه به اينكه اين تحليل، قبل از ارائه كليد اوليه و نهايى كنكور هنر٩٦ و تنها يك روز پس از آن نوشته شده، ممكن است با پيشنهادات كليد ديگر اساتيد همخوانى نداشته باشد(كه در چندين سؤال با سايت كانون فرهنگى قلم چى و كليدهاى پيشنهادى اساتيد اين مجموعه محترم، انطباق ندارد) كه امرى بديهى است. اما در هنگام تدوين اين متن بطرز دقيقى منابع طراحى تست آورده شده و احتمال اشتباه به حداقل رسيده است.
با آرزوى موفقيت و كسب بهترين رتبه ها براى شما هنرجويان كه با تلاش خودتون در يك سال اخير، آينده خودتون رو ساختيد.
مسعود كثيرى فر


"
در صورت استفاده ازاین متن حتماً لینک سایت را قید نمائید. در غیر این صورت پیگرد قانونی خواهد داشت"

 

0
0
0
s2sdefault

نظرات (0)

0 از 5 براساس 0 رای
اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر خود را اعلام می نماید

بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید‫.‬ البته بدون ثبت نام هم می توانید نظر و یا سؤال خود را ثبت کنید‫.‬ )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت