جمع بندی به شیوه مبحثی

Post on 19 مهر 1393
تعداد بازدید: 3978

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

موفقیت در آزمون کنکور و کسب یک نتیجهی مطلوب نیازمند برنامهریزی ویژهای است که در هر مقطع از زمان باید متناسب با ویژگیهای مطالعاتی و اهداف دوران مربوط باشد. در واقع، برخلاف تصور غلط بسیاری از داوطلبان کنکور، برنامهریزی و مطالعه در هر مقطعی از زمان متفاوت بوده و باید براساس ویژگیهای همان مقطع تنظیم شود. به طور کلی، 4 شیوهی مطالعهو برنامهریزی برای موفقیت در آزمون کنکور لازم است.

1. مطالعه و برنامهریزی همگام با دبیر

در این روش، محور اصلی برنامههای شما، برنامهی(مدرسه یا آزمون) اصلی است و شما باید همگام با برنامهی اصلی به مطالعهی درس هر روز در همان روز براساس اصول تنوع مطالعاتی و .... بپردازید. به طور تقریبی، داوطلبان کنکور در ماههای مهر و آبان و آذر و بهمن و اسفند و نیمهی دوم فروردین، بر این اساس مطالعه میکنند. 

2. جمع بندی مبحثی

بیتردید، مهمترین دوران مطالعاتی در کنکور، دورههای جمعبندی مبحثی است. در این دورهها شما باید به جمعبندی مبحثی، به طور مشخص بپردازید و خیال خودتان را از آن مباحث راحت کنید.

نام دوره

امتحانات ترم دوم

دوران مطالعاتی نوروز

امتحانات ترم اول

مباحث مورد مطالعه دروس نیمسال دوم دروس پایه‌‌‌‌ی دوم و سوم دروس نیمسال اول

 

در 3 بازهی زمانی فوق که در جدول میبینید، شما باید به جمعبندی مبحثی مربوط بپردازید که در ادامه در مورد آن گفتگو خواهیم کرد.

3. جمعبندی نهایی

این دوره که آخرین جمعبندی شما برای آمادگی کنکور است، شیوهی مطالعهی متفاوتی خواهد داشت.

4. مرور نهایی

در هفتهی پایانی کنکور، وظیفهی اصلی شما مرور تمامی مطالبی است که مطالعه کردهاید و روز پایانی که نیازمند برنامه‌‌ی ویژهای است.

هدف از توضیح این 4 روش این بود که بدانید روش مطالعه برای جمعبندی مبحثی دروس نیمسال اول، متفاوت از سایر دورههاست. این دوران، علاوه بر اینکه متفاوت است، دارای اهمیت بسیار ویژهای نیز میباشد.

اهمیت دورهای جمعبندی مبحثی

بدیهی است که موفقیت در آزمون کنکور، رابطهی مستقیمی به میزان سرعتعمل شما در جلسهی کنکور خواهد داشت. در واقع، هر قدر سرعتعمل شما در جلسه بیشتر باشد، احتمال موفقیت شما هم بیشتر است. تنها راه افزایش سرعت در آزمون کنکور، افزایش تعداد دفعات مرور است.  اینکه شما در ماه خرداد بتوانید تعداد مرورهای بیشتری داشته باشید، کاملاً به تسلط قبلی شما مربوط میشود. در واقع شما باید قبل از شروع دورهی جمعبندی(خرداد)، تسلط خوبی داشته باشید و میتوانید تعداد دفعات بیشتری مطالب را مرور کنید و این یعنی افزایش احتمال موفقیت.

بخش اعظمی از این تسلط خوب، قبل از ماه خرداد در جمعبندیهای مبحثی شکل میگیرد. پس اگر شما جزو داوطلبانی هستید که میخواهید با افزایش تعداد دفعات مرور در ماه خرداد، به نتیجهی خوبی در کنکور دست پیدا کنید، لازم است دورههای جمعبندی مبحثی را جدی بگیرید. شاید بسیاری از شما در مورد دروسی که آنها را خواندهاید و مراحل مطالعه را به پایان رساندهاید، احساس نیاز به مطالعهی دوباره را تجربه کرده باشید. در دورههای جمعبندی مبحثی، وظیفهی اصلی شما تکمیل کارهای ناقصی است که باید آنها را قبلاً انجام میدادید. در واقع، در این دورهها باید دروس مربوط، جمعبندی شده و هیچکدام از مراحل مطالعهی آن نباید باقی بماند که به طور طبیعی نقش مهمی در موفقیت داوطلبان خواهد داشت.

اگر به دورهی جمعبندی دروس نیمسال اول، به عنوان نزدیکترین دورهی جمعبندی مبحثی نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که این دوره از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. اگر شما دروس نیمسال اول را خوب مطالعه و جمعبندی کنید، در بهمن و اسفند خیالتان از دروس نیمسال اول راحت بوده و فرصت خواهید داشت تا همگام با برنامه، دروس نیمسال دوم را مطالعه کنید و آنوقت در دورهی جمعبندی(خرداد)، میتوانید با سرعت مناسبی دروس پیش 1، پیش 2 و پایه را مرور کنید. 

اما اگر دروس نیم سال اول را خوب جمعبندی نکنید، قطعاً در ماههای بهمن و اسفند باید بخشی از زمان خود را به دروس پیش 1 اختصاص دهید و این سبب میشود تا نتوانید دروس پیش 2 را همگام با برنامه مطالعه کنید و به دلیل زمان کم، دروس پیش 1 هم به طور مناسب جمعبندی نخواهند شد که نتیجهی طبیعی این دو موضوع در کنار هم، قطعاً کاهش تعداد دفعات مرور در ماه خرداد است. پس اگر جزو داوطلبانی هستید که هنوز به صورت جدی مطالعه را آغاز نکردهاید، یادتان باشد که این آخرین فرصت است تا به جمع رقبای اصلی برسید و جزو رتبههای برتر کنکور باشید. اما همانطور که در قبل توضیح دادیم، دورههای جمعبندی مبحثی در برنامهریزی و مطالعه، از تفاوتهایی برخوردار است.

تفاوتهای مطالعه‌ و برنامهریزی در دورههای جمعبندی مبحثی

امتحانات، محور اصلی برنامه

محور اصلی برنامهی مطالعاتی داوطلبان در این زمان، برنامهی امتحانات است. در واقع، برخلاف دورهی مطالعهی همگام با دبیر، شما باید براساس برنامهی امتحانی به مطالعهی دروسی بپردازید که در چند روز آینده باید خود را برای آن آماده کنید.

مطالعهی درس به درس

در دورهی مطالعاتی همگام با دبیر، شیوهی صحیح مطالعه همراه با تنوع مطالعاتی بودT در حالیکه در دورهی جمعبندی مبحثی، شما باید تمامی مراحل مطالعه یک درس را به اتمام برسانید و بعد به سراغ درسهای بعدی بروید.

تعادل مهم نیست

یکی دیگر از نکاتی که در دورهی همگام با دبیر  اهمیت زیادی داشت، تعادل مطالعه در هفته بود که به معنی اختصاص دادن زمان معین به هر درس در هفته بود. اما در دورهی جمعبندی مبحثی، ممکن است شما در طول یک هفته اصلاً یک درس را مطالعه نکنید که این هیچ اشکالی ندارد.

اولویت مطالعهی دروس نیمسال اول

اولویت اول مطالعهی شما در این زمان، جمعبندی دروس نیمسال اول است. در صورتی که شما توانستید قبل از هر امتحان، دروس نیمسال اول آن را جمعبندی کنید، در صورت داشتن فرصت بیشتر، وقت خواهید داشت که به اولویتهای بعدی خود بپردازید. این اولویتها عبارتند از: 

دروس نیمسال دوم و پایه که در ماههای قبلی، آنها را باید طبق برنامهی مطالعه میکردید، اما از برنامهعقب افتادید و نتوانستید اینکار را انجام دهید. اگر شما دروس نیمسال اول را خوب بخوانید، در دورههای بعدی وقت خواهید داشت که عقبماندگیهای خود را جبران کنید. اما اگر دروس نیمسال اول را جمعبندی نکنید و بخواهید عقبماندگیتان را جبران کنید، آن وقت در بهمن و اسفند باید دروس نیمسال اول را جمعبندی کنید که کاری غیرممکن است. توصیه میکنیم برای دروس باقیماندهی قبلی خود، لیست زیر را تشکیل دهید تا اگر در امتحانات نیمسال اول(جمعبندی مبحثی نیمسال اول) فرصتی داشتید، بتوانید آنها را مطالعه کنید.

لیست دروس و مباحث باقیماندهی قبل (پیش 2 و پایه)

 

نام درس نام مبحث اقدام لازم میزان ساعت لازم اولویت

    

در قسمت اقدام، باید به نوشتن کارهایی که میخواهید برای آن درس انجام دهید، بپردازید. این کارها ممکن است خلاصهنویسی، مطالعه، تستزنی، مرور و... باشد. در قسمت اولویت هم 1، 2، 3 را بنویسید که در واقع نشاندهندهی اولویت بالاتر است. حال اگر در جمعبندی مبحثی دروس نیمسال اول، وقت اضافه آوردید، ابتدا اولویتهای(1) و بعد (2) و (3) را مطالعه کنید. بهتر است اولویتهای (1) مباحثی باشند که پیشنیاز مباحث دیگر هستند، یعنی برای مطالعهی مباحث بعدی به آنها نیاز داریم. اولویت (2) هم مباحث دشوارتر که فهم و هضم آن‌‌ها سختتر است. به این ترتیب در صورت ایجاد زمان اضافه، سردرگم نمیشوید و بهترین کار ممکن را انجام خواهید داد.

مراحل مطالعه در دورهی جمعبندی مبحثی

اما برای اینکه بدانید در هر درس، چه اقداماتی انجام دهید و چهقدر زمان بگذارید، مراحل مطالعه در دورهی جمعبندی مبحثی را مورد بررسی قرار دادهایم.

1. مطالعهی جزوه

این آخرین باری است که جزوهی درسی را میتوانید دقیق مطالعه کنید. بنابراین اگر تا به حال اینکار را خوب انجام ندادهاید، به اندازهی کافی وقت بگذارید و موشکافانه تمامی زوایای آن را بررسی کنید(البته در برخی درسها مثلاً ادبیات یا دینی، کتاب منبع اصلی مطالعه است). اما اگر قبلاً جزوه‌ را خوب و دقیق مطالعه کردهاید، مراقب باشید که اتلاف وقت نکنید.

2. مرور سریع کتاب درسی

قبلاً بارها تأکید کردهایم که کتاب درسی تنها منبع طراحان سؤال کنکور است. ادبیات و واژگان سؤالات کنکور، دقیقاً مشابه متن و واژگان کتابهای درسی است. اما متأسفانه باز هم بسیاری از داوطلبان کنکور در درسهای تمرینی(مثل ریاضی و فیزیک و ...)، کتاب را فراموش میکنند. اگر تا امروز کتاب درسی را مطالعه نکردهاید، حتماً(حتی به روش مرور سریع) حداقل نگاهی به آن بیاندازید و مطمئن باشید فوائد اینکار را حس خواهید کرد.

3. تکمیل تستهای آموزشی

حتماً تا به حال به این نتیجه رسیدهاید که تنها راه ایجاد تسلط، زدن تست به شیوه‌‌‌ی آموزشی است. پس باید در  دروس حداقل در هر درس حدود 70- 50 تست و در دروس تحلیلی در هر فصل 300- 250 تست بزنید. وظیفهی شما در دورههای جمعبندی مبحثی، کامل کردن تستهای آموزشی است. اما اگر قبلاً به اندازهی کافی اینکار را انجام دادهاید و تمامی تستهایی که باید روی آنها کار میکردید را زدهاید، میتوانید به زدن تستهای علامتدار قبلی خود بپردازید. در صورت تکرار دوبارهی تستهای علامتدار، سراغ کتابتست جدید بروید.

4. خلاصهنویسی

قطعاً مهمترین کار شما در طول امتحانات، خلاصهنویسی است. آنچه که در این دوران برای شما باقی میماند، فقط خلاصهنویسی‌‌ها است که در ماه خرداد هم میتواند سبب افزایش تعداد دفعات مرور شود. پس اگر خلاصهنویسیهایتان کامل نیست، دورهی جمعبندی مبحثی، فرصت بسیار مناسبی است برای آنکه آنها را کامل کنید.

5. حل نمونه سؤالات امتحانی 

این آخرین مرحلهی مطالعاتی شما است. آنچه مسلم است این است که هدف از دورهی جمعبندی مبحثی نیمسال اول، کسب نمرههای مطلوب نیست، چرا که نتایج امتحانات پیشدانشگاهی در کنکور تأثیر ندارد. پس هدف اصلی این دوران، جمعبندی مباحث با هدف آزمون کنکور است که به طور طبیعی سبب کسب یک نمرهی مطلوب هم خواهد شد. پس توصیه میکنیم در آخرین مرحله، سؤالات امتحانات سالهای گذشته را یکبار حل کنید.

0
0
0
s2sdefault

نظرات (0)

0 از 5 براساس 0 رای
اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر خود را اعلام می نماید

بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید‫.‬ البته بدون ثبت نام هم می توانید نظر و یا سؤال خود را ثبت کنید‫.‬ )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت