مهارت آزمون دادن خود را بالا ببرید!

مهارتها، تواناییهای کسبشدنی هستند. یکی از مهارتهای مهمی که بعد از عید بیشتر به آن نیاز داریم، مهارت آزمون دادن است. نکات مهمی که برای ایجاد این مهارت باید مدنظر داشت، موضوع این مقاله است.

اولین و مهمترین مرحله، انتخاب ابزار مناسب برای تمرین است. فرض کنید میخواهید گواهینامهی رانندگی بگیرید. رانندگی یک مهارت اکتسابی است، پس شروع به تمرین میکنید. اما قطعاً با یک ماشین اتوماتیک تمرین نمیکنید، زیرا قرار است آزمون شما با ماشین پراید انجام شود. بهترین کار، تمرین با ماشین پراید است. از آنجا که ساختار کنکور کاملاً مشخص است، باید از آزمونی برای تمرین استفاده کنید که بیشترین شباهت را به کنکور داشته باشد (مثل تمرین با پراید) حال به یک آزمون جامع نیاز دارید.

این آزمون برای بیشترین کارآیی باید ویژگیهای زیر را داشته باشد

1. از نظر بودجهبندی مباحث و تعداد سؤال کاملاً شبیه به کنکور باشد.

2. از نظر تعداد سؤالی که از هر کتاب در هر پایه مطرح میشود، با کنکور منطبق باشد. (مثلاً سهم کتاب ریاضی 2، 4 سؤال است)

3. در درسهای شیمی، اقتصاد و منطق نسبت تعداد مسئلههای حل کردنی به سؤالات سطح دانش، متفاوت با کنکور نباشد.

4. اغلب در کنکور، یک درس از نظر دشواری از بقیه دشوارتر است. در آزمون جامع نیز تعداد این دروس دشوار نباید از یک تا دو درس بیشتر باشد.

5. تعداد سؤالات ترکیبی که از چند مبحث مطرح میشود، در چند سال گذشته رو به افزایش است.

6. ترتیب سؤالات، باید شبیه کنکور باشد زیرا در کنکور ترتیب طرح سؤالات کاملاً ثابت است. عادت کردن به این ترتیب، توانایی ذهن را برای بازیابی مطالب بالا میبرد.

7. در درس زبان انگلیسی، حدود 20 لغت خارج از کتاب درسی در متن و صورت سؤالات آورده میشود تا با توجه به معنای بقیهی کلمات، معنای آنها حدس زده شود. تمرین حدس زدن معنای لغات جدید از ویژگیهایی است که باید در درس زبان رعایت شود.

چندین ویژگی دیگر که در تک تک دروس باید رعایت شود و رعایت این نکات، آزمون جامع را تبدیل به ابزار بسیار کارآمد برای تمرین آزمون دادن میکند.

مؤسسهی هونر، آزمونهای جامعی را با ویژگی های ذکر شده با بودجه بندی دقیق و کامل در اختیارتان قرار میدهد. پس دیگر نگران پیدا کردن یک آزمون جامع استاندارد نباشید. این آزمونها در دسترستان است، فقط کافی است از این ابزارها در 2 مرحلهی بعدی به درستی استفاده کنید.

دومین مرحله، شبیهسازی فضای آزمون است. بهتر است آزمون را از ساعت 8 صبح تا 12:30 یا 14 اتا 18:30 (با توجه به گروه آزمایشی خود) از خودتان بگیرید. روی یک صندلی بنشینید و به صورت پیوسته آزمون بدهید یعنی وسط آزمون بلند نشوید، تلفن جواب ندهید، در فکر فرو نروید و… تا آنجا که میتوانید، فضای آزمون را شبیه به فضای آزمون واقعی کنید.

یکی از مهمترین مهارتهایی که با این کار تمرین میکنید، تقسیم انرژیتان در مدت زمان چهار ساعت و ربع است. طبق آمار، میزان انرژی داوطلبان وقتی به انتهای دفترچهها میرسند، آنقدر پایین است که اشتباهات بسیار دور از انتظاری انجام میدهند. نکات ریز را فراموش میکنند. اما اگر بارها قبل از آزمون اصلی، این آزمون پیوسته را از خودتان بگیرید. بخش مدیریت ATPبدنتان، نرخ مصرف را کاملاً متناسب با زمان تنظیم میکند. این تست عملی بارها انجام شده است و این نتیجه اثبات شده که اگر میخواهید با مشکل کمبود انرژی در زمان پایانی آزمون روبهرو نشوید، باید بارها قبل از آزمون اصلی، بدنتان را با آزمونهای مشابه تمرین دهید.

بعضیها فکر میکنند که همراه داشتن شکلات و شیرینی این مشکل را حل میکند. قطعاً خوردن شیرینی در حین آزمون به شما کمک می کند اما مدت زمان مورد نیاز برای تبدیل شدن یک شکلات یا شیرینی به ATPکه سوخت اصلی مغز است، تقریباً 25تا 35 دقیقه است. تمرین مدیریت زمان هم از بخشهای مهم مهارت آزمون دادن است. دو سوم مدت زمان هر درس باید صرف خواندن صورت پرسشها و مشخص کردن توانایی شما در حل آن پرسش شود. اگر میتوانید به آن پرسش پاسخ دهید یا آن را حل کنید، کنارش علامت P بگذارید و آن را حل کنید و در پاسخبرگ علامت بزنید. اگر احتمال میدهید که میتوانید سؤال را حل کنید اما باید روی آن کار کنید، کنار آن علامت O بگذارید و اگر به پرسش دشواری برخورید که احتمال حل آن را کم میدانید، کنارش علامت X بگذارید و رد شوید. وقتی شما صورت مسئله را میخوانید و آن را رها میکنید، ضمیر ناخودآگاه شما روی آن کار میکند و وقتی برای بار دوم به سراغ آن مسئله میروید، احتمال اینکه این بار حل شود، بسیار افزایش مییابد. پس از توان ضمیر ناخودآگاهتان هنگام آزمون استفاده کنید.

یک سوم مدت زمانی که از هر درس باقی میماند، طبق تجربهی شما باید به یکی از صورتهای زیر استفاده شود:

1. در درسی که تعداد علامت O زیاد بوده و احتمال اینکه بتوانید تعداد سؤال قابل توجهی را پاسخ دهید، زیاد است.

2. در درسی که بیشترین ضریب را برای رشتهی مورد علاقهتان دارد. مثلاً اگر به زیرگروه، مهندسی نفت، گاز و شیمی علاقه دارید، این وقت را روی درس شیمی صرف کنید.

3. ترکیبی از 2 حالت بالا، یعنی بخشی برای سؤالاتی که احتمال حل آنها زیاد است و قسمتی برای درسهایی که ضریب بالا دارند.

سومین مرحله، تحلیل آزمون پس از برگزاری آن است. بیشتر داوطلبان این مرحله را جدی نمیگیرند، در صورتی که هدف از این آزمونها، آموزش است. نکات زیر را هنگام تحلیل آزمون مدنظر داشته باشید: 

1. چرا گزینهی نادرست را انتخاب کردید؟ بیدقتی؟ اشتباه محاسباتی؟ برداشت غلط از صورت مسئلهی شانسی؟

2. در سؤالات محاسباتی در کنکورهای سالهای 87 و قبل از آن، گاهی با سؤالاتی روبهرو میشویم که گزینهها تقریبی هستند یعنی پس از محاسبات، شما گزینهای را انتخاب میکنید که به جواب نهایی شما نزدیکتر است. در چند سال گذشته چنین سؤالاتی وجود نداشته یعنی جواب شما باید دقیقاً شبیه گزینه باشد، در غیر این صورت اشتباهی مرتکب شدهاید. در دو مورد، انتخاب گزینهی نزدیک به جواب، گزینهی نادرست بوده، پس دقت محاسبات در آزمونهای سالهای اخیر بالا است. تقریب و رند کردن جز در بخشی جزئی از شیمی، مجاز نیست.

3. آیا میتوانید دلیل غلط بودن گزینههای نادرست را بیان کنید؟ با اینکار انگار شما در حال حل چند تمرین و مسئله هستید. نگران نباشید که وقت شما تلف میشود. تا سقف 1.7 برابر مدت زمان آزمون را میتوانید برای تحلیل آن در نظر بگیرید. یادتان باشد این آزمونها آموزشی هستند نه سنجشی.

4. با روشهای جدید و کوتاهی که در پاسخ تشریحی است، آشنا شوید. برخی از دانشآموزان وقتی یک سؤال را به درستی پاسخ میدهند، دیگر به پاسخ تشریحی آن نگاه نمیکنند. این کار نادرست است. گاهی با شیوههای کوتاه و کارآمد آشنا میشوید که سرعت عملتان را بالا میبرد. باز هم تکرار میکنیم، این آزمونها آموزشی است یعنی باید یک چیز یاد بگیرید.

5. از اولین روزی که تمرین جامع را شروع میکنید، برای هر درس یک کاغذ A4 در نظر بگیرید و در جواب تشریحی آزمون، نکاتی را که میآزموزید، در برگهی آن درس بنویسید. در پایان خرداد ماه، گنجینهی ارزشمندی از نکات مفیدی که مورد نیاز شماست، جمعآوری شده است.

6. آیا مباحثی وجود دارند که شما در چند آزمون اشتباه پاسخ داده باشید؟ تکرار یک اشتباه در چند آزمون، زنگ خطری است که میگوید تحلیل آزمون به خوبی انجام نمیشود.

7. استفاده از پاسخبرگ و لحاظ کردن زمانی که برای پر کردن گزینه لازم است. اشتباهی که در این بخش اتفاق میافتد، هنگامی است که جواب مسئله یکی از اعداد 1 تا 4 باشد. مثلاً جواب مسئلهی 3 است اما عدد 3 گزینه 1 است. اشتباه وارد کردن گزینه، زحمت حل یک مسأله را به باد میدهد. اشتباه متداول دوم، جابجا زدن جواب سؤالات در شمارهس سؤالات دیگر است. مثلاً وقتی به ترتیب به سؤالات جواب میدهید، از روی یک سؤال رد میشوید اما جواب سؤال بعدی را در جای سؤال قبل وارد میکنید. این اشتباه تا زمانی که متوجه شوید، جای همهی جوابها را به هم میزند.

8. به دلیل حساسیت دستگاههایی که در سازمان سنجش استفاده میشود، وجود مقدار بسیار کمی گرافیت (نوک مداد) ممکن است، خوانده شود. تجربه نشان میدهد، در بسیاری از موارد، گزینهای را که داوطلب با پاککن پاک کرده است، خوانده میشود و آن سؤال از دست میرود؛ پس در علامت زدن گزینهها دقت کنید. 

مجموع تمرینهای بالا به تمرین مهارت آزمون دادن معروف است. سعی کنید این تمرین را از همین امروز شروع کنید، هر چقدر بیشتر رانندگی کنید، حرفهایتر میشوید و هر چقدر بیشتر این تمرینها را انجام دهید، احتمال اینکه بیشترین اطلاعات شما در هنگام آزمون به پاسخبرگ انتقال پیدا کند، بیشتر میشود و این هدف نهایی این تمرین است.

لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ما به آنامتیاز بدهید
[تعداد رأی: 0    میانگین: 0/5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *