شیوه حفظ تمرکز هنگام مطالعه

همواره بیشترین موضوعی که از سوی شما داوطلبان عزیز مورد‌ سؤال واقع شده، مشکل توجه و تمرکز هنگام مطالعه‌ دروس بوده است. “توجه” به معنی جمعکردن حواس بر روی یک موضوع خاص، و “تمرکز” بهمعنی تداوم توجه به آن موضوع است. طبیعتاً “عدم تمرکز” هم به معنی چرخش مکرر توجه از موضوع مورد‌ مطالعه به هر موضوع دیگر است. هرچه تمرکز شما بیشتر شود، یادگیری تان سریع و بهتر صورت خواهد‌ گرفت. افراد‌ موفق در کنکور، یقیناً از توان تمرکز خوبی برخوردارند.تمرکز، یکی از مهمترین مهارتهای مورد‌‌نیاز برای موفقیت در کنکور است.

تمرکز در سه جایگاه، مورد‌ نیاز است: 

الف) در کلاس درس

ب) در خانه و هنگام مطالعه

ج) سر جلسه‌ آزمون و هنگام پاسخگویی به تستها

شما در کلاس درس بیشتر از هر جای دیگر به “تمرکز” احتیاج دارید، چون اگر هنگام تدریس معلم تمرکز خوبی نداشته باشید، اساسیترین و مهمترین مرحله‌ فراگیری مطالب را از دست دادهاید‌. در خانه و هنگام مطالعه هم بیش از هر چیز “تمرکز” مورد‌‌نیاز شماست، چون اگر هنگام مطالعه، توجه و تمرکز کاملی نداشته باشید، اطلاعات در مغز شما ثبت نشده و طبیعتاً به خاطر آورده نخواهد‌ شد. درنهایت، همانطور که میدانید‌ امتحان کنکور، آزمون دانش صرف نبوده، فقط دانش کافی نیست، بلکه “دانش + سرعت”تعیینکننده‌ وضعیت شما خواهد‌ بود‌ و داشتن یک تمرکز مطلوب به افزایش سرعت شما در جلسه‌ آزمون کمک میکند، یعنی برای سرعت بالابه تمرکز بالااحتیاج دارید، پس در جلسه‌ آزمون و هنگام پاسخگویی به سؤالات چهارگزینهای هم بیش از هر چیز دیگر “تمرکز” مورد‌ نیاز است.

اگر شما تمرکزرا در یکی از این سه جایگاه، تمرین و کسب کنید، در هر سه جایگاه از تمرکز مطلوبی برخوردار خواهید‌ شد؛ این از خاصیت تمرکز است. بهترین موقعیت برای کسب و افزایش مهارتهای مربوط به تمرکز، در خانه و هنگام مطالعهاست.

در ادامه، 10 راهکار اساسی جهت کسب و افزایش تمرکز ذکر میشود. اگر بتوانید‌ بهتدریج و با یک نقشه و برنامهریزی یکماهه، این 10 راهکار را به کار ببندید، تمرکز خود‌ را نه‌ تنها در خانه و هنگام مطالعه، بلکه در هر سه جایگاه گفته شده افزایش خواهید‌ داد‌.

10 راهکار اساسی جهت کسب و افزایش تمرکز هنگام مطالعه‌ دروس

1. شما باید‌ یک جای اختصاصی و همیشگی برای مطالعه در نظر بگیرید‌ و در این جای خاص، هیچ کار دیگری به‌ جز “مطالعه”انجام ندهید. در مکان مطالعه، حتی در زمانهای غیرمطالعههم نباید‌ هرگز کاری به غیر از مطالعه انجام دهید‌ و حتی برای فرو رفتن در رؤیا و پرداختن به خیالبافی هم آن مکان را مورد‌ استفاده قرار ندهید. اگر در مکان مطالعه‌ خودتان مشغول مطالعه بودید‌ و دیدید، دارید‌ در رؤیایی فرو میروید‌ یا تمایل شدید‌ به این دارید‌ که برای مدتی به رؤیای خود‌ بپردازید، از جای مطالعه‌ خود‌ بلند‌ شوید، در مکانی آن سوتر یا در بیرون از آن اتاق، رؤیای خود‌ را تمام کنید. سپس به مکان مخصوص مطالعه باز گردید‌ و مطالعه را از سر بگیرید‌.

2. اگر هنگام شروع مطالعه نمیتوانید‌ صفحه‌ ذهن خود‌ را از انواع افکار و تصویرها خالی کنید، اینکار را انجام دهید: بعد‌ از آن که در مکان مطالعه‌ خود‌ نشستید، کتابتان را باز کرده، چشمانتان را به آرامی ببندید‌ و در این حالت شروع کنید‌ از عدد‌ 200، دو تا دو تا به پایین بشمارید، به این ترتیب200، 198، 196، 194 و…

اینکار، ذهن شما را بهطور کامل به خود‌ مشغول میکند. وقتی به عدد‌ صفر رسیدید، صفحه‌ ذهن شما کاملاً خالی و آزاد‌ و آماده برای نشستن مطالب درسی است. حالا چشمانتان را به آرامی باز کنید‌ و بیدرنگ مشغول مطالعه شوید‌.

3. همیشه قبل از پرداختن به مطالعه، برای چند‌ لحظه چشمان خود‌ را به آرامی ببندید، عضلات بدن را در حالت آزاد‌ و رها قرار داده، چند‌ نفس عمیق بکشید، د‌‌َم کامل با بینی و دهان بسته بازدم کامل با دهان باز. این عمل را 10 بار در آرامش کامل انجام داده، سپس مشغول مطالعه شوید‌.

4. به طرز نشستن خود‌ هنگام مطالعه توجه کنید؛ همیشه طوری بنشینید‌ که “تنفس”برایتان راحت باشد، یعنی صاف و در عینحال راحت بنشینید، و روی میز و وسایل، بیش از حد‌ خم نشوید‌.

5. برای چند‌ روز وضعیت تمرکز خود‌ را زیر نظر بگیرید، بدینصورت که یک برگه‌ کاغذ را اختصاص به نوشتن زمان و دلیل به‌ هم خوردن تمرکز دهید، و هرگاه که هر چیز تمرکز شما را به‌ هم زد، زمان و دلیل آن را یادداشت کنید…بعد‌ از چند‌ روز خواهید‌ فهمید، مهمترین دلایل به‌ هم خوردن تمرکز شما چیست.

6. تا آنجا که میتوانید، محرکهای خارجیمحیط مطالعهتان را حذف، کم یا ضعیف کنید! محیط آرام، انرژی کمتری از شما میگیرد‌ و شما میتوانید‌ با توجه و تمرکز بیشتر، مطالعه‌ بهتری داشته باشید. صدای تلویزیون یا تلفن، یا وجود‌ آینه یا یک عکس یا تابلو یا تلفن همراه در مکان مطالعه، همگی جزو محرکهای خارجیو مزاحم تمرکز شما هستند.همچنین، شما نباید‌ مکان مطالعه‌ خود‌ را در مقابل پنجره انتخاب کنید‌.

7. محرکهای داخلیهم مانندمحرکهای خارجیباید‌ هنگام مطالعه حذف شوند‌. محرکهای داخلیمثل برخی نگرانیها یا افکار حتی اگر در موضوع درس و مدرسه باشند، یا رؤیا و خیالبافی، حتی وضعیت نامناسب جسمی، مثل گرسنگی، تشنگی یا خوابآلودگی؛ همهی اینها همانندمحرکهای خارجیمخل و مزاحم تمرکز شما هستند‌ و نباید‌ هنگام مطالعه وجود‌ داشته باشند‌.

8. مشکلات شخصی(غیرتحصیلی) قطعاً بر تمرکز اثر منفی میگذارند. اگر فکر میکنید‌ از اختلال هایی نظیر افسردگی، وسواس و اضطراب رنج میبردید، حتماً و در اولین فرصت به یک مشاور و متخصص مراجعه کنید‌.

9. از به‌ هم خوردن تمرکز خود‌ عصبانی نشوید. عصبانیشدن شما از این امر، منجر به برانگیختگی هیجان میشود‌ و به دنبال آن، اختلال تمرکز بیشتر خواهد‌ بود. پس از هر بار به‌ هم خوردن تمرکز و آگاهی از آن، به آرامی به خود‌ بگویید: “من حالا سعی میکنم که دوباره روی کار خود‌ متمرکز شوم.”

10. اگر میخواهید‌ تمرکزتان از مطلب و موضوع مورد‌‌مطالعه، به‌‌ هم نخورد‌ و در طول زمان مطالعه بهطور قوی ادامه پیدا کند، باید‌ با کتاب و مباحث آن برخورد‌ سؤالیداشته باشید. منظور از برخورد‌ سؤالی با کتاباین است که هنگام مطالعه، فرض کنید‌ نویسنده‌ کتاب در مقابل شماست و میخواهید‌ با خود‌ او درباره‌ آن مسأله و موضوع صحبت کنید‌ و سؤالات یا انتقادات خود‌ را با او در میان بگذارید‌ یا در آن موضوع پرسشهایی در ذهن دارید‌ و هنگام مطالعه، میخواهید‌ جواب آن پرسشها را از کتاب پیدا کنید. این حالت، هم تمرکز فکری میآورد، هم به فهم بهتر مطالب کمک میکند‌ و هم ذهن را پویاتر میسازد‌ و هم مطالعه را شیرینتر میکند‌.

لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ما به آنامتیاز بدهید
[تعداد رأی: 0    میانگین: 0/5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *