یاد بگیرید چگونه آزمون بدهید!

آیا باید هر دانشآموزی روش خاص خود را در پیش گیرد یا اینکه میتوان با توجه به عملکرد موفق نفرات برتر در کنکورسالهای گذشته، از روشهای یکسان بین آنها هم استفاده کرد؟ اما یک نکتهی مهم؛ همانطور که یک توریست جهت استفادهی بهینه از وقت و زمانی که در اختیار دارد، باید شناخت کاملی از مکان و زمانی که در آن قرار دارد، دارا باشد، شما داوطلب عزیز هم باید یک دید کامل و همه جانبه از کنکورتان درنظر داشته باشید؟ به طور مثال در زمینههای ذیل:

– زمان دقیق برگزاری کنکور و مدت زمان باقیمانده‌ تا آن.

– تعداد سؤالات، زمانبندی و نحوهی چینش سؤالات در دفترچههای آزمون.

– حدود بودجهبندی و سطح دشواری سؤالات در دروس و مباحث مختلف کنکور.

– شناخت نسبی از میزان توان واقعی خود در کنکور(واقعبین بودن به جای رؤیایی فکر کردن).

– درصد، رتبههای لازم برای رشته، شهرهای موردعلاقه.

– تلاش جهت کسب حداکثر آمادگی برای شرکت در جلسهی آزمون کنکور(علمی-روحی و روانی).

بدون شک آشنایی هر چه بیشتر یک داوطلب کنکوری با هنر صحیح آزمون دادن، او را در کسب حداکثر نتیجهی مطلوب در کنار سایر عوامل مهم و تأثیرگذار، یاری خواهد کرد. 

در نگاه اول، هر آزمونی به سه حوزهی کاملاً متفاوت اما به هم پیوسته تقسیم میشود، به طوری که تنها در سایهی شناخت دقیق و به کارگیری صحیح عوامل دخیل در هر کدام میتوان به کسب نتیجهی مطلوب از یک آزمون دست یافت.

مراحل مختلف یک آزمون

الف) قبل از آزمون

1. آگاهی و شناخت کامل از سرفصلهای آزمون و منابعی که از آن سؤال طراحی میشود.

2. محاسبهی مدت زمان مطالعهی مفیدی که تا آزمون در اختیار خواهیم داشت.

3. محاسبهی میزان ساعاتی که برای مطالعهی هر کدام از سرفصلها و مباحث آزمون، لازم خواهیم داشت.(جهت مرور، یادگیری و ایجاد تسلط در تستزنی.)

4. تدوین یک برنامهی انعطافپذیر به همراه زمانبندی مطالعهی مباحث موردنظر، بر اساس تنظیم و تطبیق موارد فوق.

5. اجرای برنامهی تدوینشدهی فوق و تکمیل بیشتر آن با استفاده از زمانهای جبرانی یا تلف شده در طول برنامه.

6. دیدن نمونه سؤالات آزمونهای سالهای گذشته جهت تمرین بیشتر، ارزیابی میزان آمادگی فردی، انجام برخی تغییرات محدود در برنامه و از همه مهمتر، طراحی یک مرور هدفمند در ساعات باقیمانده تا آزمون.

7. تمامی مراحل فوق را میتوان برای برنامهریزیهای 4-3 روزه(ویژهی دوران جمع‌‌بندی) تا 3 الی 4 هفته(فاصلهی بین دو کنکور آزمایشی) به کار بست و این منوط به زمانی است که در آن قرار داریم. به طوری که هرچقدر از طول مدت برنامه کاسته شود، به جنبهی مرور و تستزنی آن افزوده خواهد شد.

8. داشتن یک استراحت کافی در شب قبل از آزمون.

9. سحرخیزی در صبح آزمون و صرف صبحانهی کامل(کمچرب و مقوی) و کنترل وسایل موردنیاز برای آزمون(کارت ورودی، تراش، مداد، پاککن، ساعت، کارت شناسایی، خوراکی و…)

10. حضور به موقع در حوزهی آزمون و کسب اطمینان از شرایط محیطی آزمون.(نداشتن مشکل جدی در صندلی، نور سالن و…)

ب) حین آزمون

1. تا حد امکان شروع تستزنی طبق ترتیب دفترچهی آزمون. 

2. مطالعهی سریع اما دقیق صورت سؤال و بررسی تمام گزینههای آن جهت یافتن صحیحترین پاسخ. 

3. کنار گذاشتن سؤالات وقتگیر و آن دسته از تستهایی که در نگاه اول، پاسخی از آنها به ذهنتان خطور نمیکند.(مشخص کردن این سؤالات با علامت دایره)

4. کنار گذاشتن تستهای سخت یا بسیار سخت و آنهایی که هیچ امیدی به حل آنها ندارید و یا اینکه جزو مباحث حذفی شما میباشند. (مشخص کردن اینگونه تستها با علامت ضربدر)

5. بعد از اتمام سؤالات هر دفترچه، میتوانید به ترتیب از قویترین درس خود ابتدا به پاسخگویی سؤالات دایرهدار همهی درسها و سپس در صورت داشتن زمان کافی به سراغ سؤالات دارای علامت ضربدر بروید.

6. بدون شک، دو روش فوق شما را در شکار همهی تستهای ساده و متوسط در هر آزمون یاری خواهد کرد، بدون اینکه نگران کمبود زمان در انتهای آزمون باشید. چرا که هیچ تفاوت امتیازی در پاسخ صحیح دادن به تستهای ساده یا دشوار وجود ندارد. بنابراین هیچگاه وقت خود را در مواجه شدن با سؤالات سخت و بسیار وقتگیر تلف نکنید که در این صورت پاسخ دادن به سؤالات انتهای دفترچه(حتی اگر ساده هم باشند) را نیز از دست خواهید داد.

7. سعی کنید جهت مدیریت زمان هر چه بهتر در سر جلسهی آزمون، هر 10 تا 15 سؤال یک بار، میزان زمانی را که صرف تستزنی تا آن لحظه کردهاید را کنترل کنید تا مبادا به خاطر شرایط خاص هر آزمون، زمان زیادی را صرف تستهای یک درس کنید و در نهایت دچار کمبود زمان شوید.

8. توصیهمیشود برای ایجاد عادت و همچنین تسلط در نحوه‌‌ی علامتدار کردن تستها و کنترل زمان تستزنی، علاوه بر کنکورهای آزمایشی بیرون، در آزمونهای جامعی که در منزل از خود میگیرید هم این روشها را تمرین کنید تا ملکهی ذهنتان شود.

9. تا حد امکان گزینهی صحیح هر سؤال را بلافاصله وارد پاسخنامه کنید تا مجبور نشوید زمان مجدد دیگری صرف کرده تا پاسخ صحیح را دیده و وارد پاسخنامه کنید. در غیر این صورت بهتر است به ازای هر 10 تستی که رد میشوید، گزینهی صحیح را وارد پاسخبرگ کرده و سراغ 10 تست بعدی بروید تا مبادا در انتهای آزمون، فرصتی برای وارد کردن نداشته باشیم و با عجله کردن و جابهجا زدن گزینهها، تمام زحمات خود را به باد دهیم.

10. برای جلوگیری از جابهجا وارد کردن گزینهها در پاسخبرگ، بهتر است برای هر تستی، شمارهی سؤال و گزینهی صحیح آن را در دفترچهی سؤال با شمارهی سؤال و گزینهی صحیح آن در پاسخبرگ تطبیق دهیم.(به طور مثال خیلی آهسته این شمارهها را در موقع خواندن از دفترچه یا وارد کردن در پاسخنامهلبخوانی کنیم) و در یک روش دیگر هم میتوان به ازای هر 10 سؤال(دقت کنید که پاسخبرگ آزمونها جهت راحتی داوطلبان به بلوکهای 10تایی تقسیم میشود)، یکبار شمارهی سؤال و گزینهی صحیح دفترچهی سؤال را با شمارهی سؤال و گزینهی صحیح تست آخر بلوک 10 تایی پاسخبرگ تطبیق دهیم.

11. سعی کنید از حداقل فضا برای انجام محاسبات خود در دفترچهی سؤال استفاده کنید تا دچار کمبود فضا برای حل سایر تستها نشوید. بنابراین استفاده از اتود و یا خودکارهایی که نازک مینویسند، مناسبتر خواهد بود. بهتر است اینگونه محاسبات کمحجم را در منزل هم تمرین کنید.

12. استفاده از مداد نرم و پاککن مناسب، شما را در داشتن یک پاسخبرگ تمیز یاری خواهد کرد.

13. دقت کنید به هنگام خوردن نوشیدنی و خوراکی در سر جلسهی آزمون، پاسخبرگ خود را کثیف نکنید لذا بهتر است که در این مواقع، پاسخبرگ خود را در زیر دفترچهی سؤال قرار دهید. در ضمن، تا حد امکان از آوردن خوراکیهای چرب خودداری کنید و در صورت کثیف شدن پاسخبرگ، حتماً ضمن حفظ خونسردی خود از مراقبین حوزه کمک بخواهید و خودتان اقدام عجولانهای انجام ندهید.

ج) بعد از آزمون

شاید تنها آزمونی که شما نیاز ندارید تا آن را ارزیابی و تحلیل کنید، آزمونهای سراسری است. درصدگیری بعد از این آزمونها و آگاهی نسبی از حدود نتایج کنکورتان، ممکن است برای شما روزهای آرامتری به دنبال داشته باشد.

1. هیچ آزمونی بدون بررسی و تحلیل دقیق آن، یک آزمون کامل محسوب نمیشود. چرا که زمانی یک دانشآموز از همهی فواید یک کنکور آزمایشی بهرهی کامل را میبرد که یک آزمون را در هر سه حوزهی آن(قبل آزمون، حین آزمون و بعد از آزمون) به طور دقیق اجرا کند.

2. توصیه میشود ضمن یک استراحت کوتاه بعد از پایان هر آزمون، شروع به بررسی دقیق دفترچهی سؤالات آزمون و تطبیق پاسخ خود با پاسخنامه، کتابها و جزوات درسی خود کنید و دلیل عدم پاسخگویی و یا غلط زدنهای خود را پیدا کنید.

3. سعی کنید که تحلیل آزمون هر چه سریعتر انجام شود و تا حد امکان آن را به روزهای بعد موکول نکنید تا دچار فراموشی نشده و از اثربخشی ارزیابی آزمون کاسته نشود.

4. جهت جلوگیری از خستگی زیاد میتوانید بعد از درصدگیری سریع، تحلیل را به صورت درس به درس و با استراحتهای کافی بین آنها انجام دهید تا نتیجهی بیشتری از تحلیل آزمون خود بگیرید.

5. هنگام ارزیابی و تحلیل آزمون، شما علاوه بر پاسخنامه، ممکن است مجبور شوید که به کتاب و جزوه هم مراجعه کنید که این موضوع یادگیری شما را دو چندان میکند و از میزان فراموشی مطالب میکاهد.

6. از همه مهمتر، ارزیابی آزمون به شما کمک میکند که به نقاط ضعف خود پی ببرید و از نتایج آن برای برنامهریزی آیندهی خود در آزمونهای بعدی استفاده کنید و شیوههای مطالعاتی خود را با توجه به زمانی که در اختیار دارید، اصلاح نمایید.

لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ما به آنامتیاز بدهید
[تعداد رأی: 0    میانگین: 0/5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *