گام اول: تابستان
پیدا کردن شناخت از داوطلب توسط مشاور (نقاط ضعف و قوت، روحیه و …)
یاددهی تکنیک های مطالعه (روزنامه وار خوانی، خلاصه برداری، حفظ مطالب و…
ساختن لیست های روانشناختی “دلایل مجبور کننده” و “بررسی اشتیاق سوزان” از داوطلب و بررسی آن ها توسط مشاور تا انگیزه های درونی کافی در داوطلب ایجاد شود تا میزان تعهد داوطلب با کمک اهداف روشن ساخته شده و قوی تر شود.
گرفتن پلان محل مطالعه از داوطلب و بررسی علمی و دقیق آن توسط مشاور تا مشکلات فیزیکی هنگام مطالعه از جمله نور نامناسب، نوع نشستن غلط و … در همان ابتدا اصلاح شود.
ارائه لیست منابع (و بررسی منابعی که خود داوطلب دارد.)
ایجاد روحیه قهرمانی و ایجاد انگیزه درونى با کمک تکنیک های روانشناسی
توضیح: هر کدام از منابع یا موارد گفته شده در گام اول با توجه به نیاز و نقاط قوت و ضعف داوطلب، همچنین شرایط روحی و میزان کار داوطلب متغیر است.

دروس عمومی
 اتمام مطالعه ادبیات 2 و3 / اتمام مطالعه دین و زندگی 2 و3
در درس عربی و زبان انگلیسی با توجه به نقاط قوت و ضعف داوطلبین برنامه ریزی می شود. اما با توجه به اینکه اکثر داوطلبان کنکور هنر (بخصوص بچه های هنرستانی به دلیل نخواندن عربی 3) در درسی مانند عربی مشکل دارند با برنامه ریزی و صحبت های مشاوره سعی در از بین بردن احساس بد نسبت به این دروس و همچنین یادگیری مفاهیم کلی و کلمات می شود.
دروس اختصاصی
درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری: کلیه کتاب های معرفی شده از طرف سازمان سنجش (حدود 42 عنوان کتاب درسی) با روش های گفته شده دوبار خوانده، تصاویر کد گذاری می شود و در انتها خلاصه نویسی می شوند.
درک عمومی ریاضی و فیزیک: قسمت هایی که مربوط به مفاهیم کلی و مطالب پایه است با برنامه ریزی دقیق و به دور از فشار روی داوطلب مطالعه و فراگیری می شود.
ترسیم فنی: یادگیری مباحث حفظی (تا در آزمون اول جامع سازمان سنجش داوطلب با گرفتن درصد خوبی در این درس اعتماد به نفس پیدا کند.)
خلاقیت نمایشی: کتاب خلاقیت نمایشی نوشته افسانه نسل شریف در طی تابستان دو بار خوانده می شود و با تکنیک های گفته شده داوطلب نکات مهم این کتاب را استخراج می کند.
خلاقیت موسیقی: یک شناخت کلی از این درس پیدا خواهد کرد. به کمک مشاور حتی بعضی از مباحث بسیار ساده(مانند شناخت نت) قبل از شروع کلاس ها آموزش داده می شود.
خواص مواد: یک بار کتاب خواص مواد نوشته وحید ذاکر مطالعه می شود.

گام دوم : پاییز
شروع تست زنی دروس ادبیات و دین و زندگی (تألیفی) + دوره ادبیات 2و 3/ دین زندگی 2و 3
یاددهی تکنیک های تست زنی و شیوه صحیح تست زنی
آموزش مدیریت زمان و مدیریت ذهن در جلسه آزمون
اتمام خلاصه نویسی ها
دادن اطلاعات درباره رشته ها و دانشگاه های مختلف (برای کار کردن روی انگیزه های درونی)
آمادگی برای امتحانات هر دو ترم پیش دانشگاهى ترم همگام با برنامه کنکور و آزمون های آزمایشى سازمان سنجش و …
توضیح: هر کدام از منابع یا موارد گفته شده در گام دوم با توجه به نیاز و نقاط قوت و ضعف داوطلب، همچنین شرایط روحی و میزان کار داوطلب متغیر است

دروس عمومی
ادبیات: شروع مطالعه (و در مواردی پیش مطالعه) ادبیات 4 / اتمام تست های تألیفی ادبیات 2 و 3
عربی: همگام با برنامه کلاس و همراه با روحیه داوطلب (برای مثال برای برخی از داوطلبین بعد از شروع کلاس ها بهتر است هر روز زمانی را برای خواندن عربی با نوع متفاوتی از خوانش اتفاق بیفتد.)
دین و زندگی: اتمام دین و زندگی پیش/ اتمام تست های تألیفی دین و زندگی 2 و 3
زبان انگلیسی: اتمام لغات زبان 3 و 4/ اتمام گرامر 3و 4

دروس اختصاصی
درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری: ادامه خلاصه نویسی ها/ پیش بردن جمع بندی سرفصل های مشخص شده (با توجه به آزمون)/ معرفی منابع جدید
درک عمومی ریاضی و فیزیک: یاددهی تکنیک فلش کارت نویسی و استفاده از فلش کارت ها برای بهبود در این درس/ یاددهی تکنیک های حل سوال (با توجه به نقاط قوت و ضعف داوطلب)
ترسیم فنی: همگام با کلاس / ادامه حفظ کردن بخش های حفظی
خلاقیت نمایشی: همگام با کلاس / با توجه به اینکه اگر داوطلبی منحصراً رشته نمایش را می خواهد در این گام به او منابع جدیدی معرفی خواهد شد.
خلاقیت موسیقی: همگام با کلاس/ تست زنی مباحث یاد داده شده در سر کلاس/ با توجه به اینکه اگر داوطلبی منحصراً رشته موسیقی را می خواهد در این گام به او منابع جدیدی معرفی خواهد شد.
خواص مواد: همگام با کلاس/ قرار گرفتن در یک برنامه روتین و منظم برای حفظ کردن مباحث مهم تر

گام سوم : زمستان
شروع تست زنی ادبیات و دین و زندگی(سنجش) + دوره ادبیات 2و 3/ دین و زندگی 2و 3
شروع تست زنی در عربی
یاددهی روش صحیح خوانش
Reading و تست زنی
یاددهی روش جمع بندی
جمع بندی ترم اول (در دروس اختصاصی)
تحویل یک گزارش کلی از وضعیت پیشرفت فرد در آزمون ها (به اولیاء یا هر فرد مسئول دیگر)
مرور و بیدار کردن دوباره انگیزه های درونی
بررسى نوع اشتباه تست زنی، غلط نشستن روی صندلی و…
آماده شدن برای استفاده از فرصت طلایی عید و برنامه ریزی برای آن

دروس عمومی
ادبیات: اتمام مطالعه ادبیات 4/ شروع تست زنی ادبیات 4/ ادامه تست زنی ادبیات 2و3 (سنجش)
عربی: تثبیت مطالب / یاددهی تست زنی عربی/ شروع تست زنی در عربی
دین و زندگی: دوره دین و زندگی 4/ تست زنی دین و زندگی 4/ ادامه تست زنی دین و زندگی 2و 3 (سنجش)
زبان انگلیسی: تثبیت گرامرها/ اتمام تست های تالیفی

دروس اختصاصی
درک عمومی هنر  و خلاقیت تصویری: برنامه ریزی همگام با کلاس و آزمون/  یک دوره کلی روی کلیه مطالب مطالب خلاصه برداری شده و تصاویر کدگذاری شده/ تثبیت یادگیری مطالب یادداده شده در ترم اول/ تست زنی در مباحث تثبیت شده
درک عمومی ریاضی: برنامه ریزی همگام با کلاس و آزمون / شروع تست زنی تألیفی و سنجش
ترسیم فنی: برنامه ریزی همگام با کلاس و آزمون / معرفی منبع برای تست زنی و کار کردن تست زنی
خلاقیت نمایشی: برنامه ریزی همگام با کلاس و آزمون / تثبیت مطالب گفته شده در ترم اول/ خلاصه برداری از مطالب مهم تر / معرفی منابع جدید تر با توجه به نیاز داوطلب
خلاقیت موسیقی: برنامه ریزی همگام با کلاس و آزمون/  تثبیت مطالب گفته شده در ترم اول/ تست زنی در مباحث مختلف/ شروع حفظ کردن مطالب حفظی خلاقیت موسیقی به شکلی روتین و با برنامه / معرفی منابع جدید تر با توجه به نیاز داوطلب
خواص مواد: برنامه ریزی همگام با کلاس و آزمون/ تثبیت مطالب گفته شده/  معرفی منابع جدید تر با توجه به نیاز داوطلب

گام چهارم: عید نوروز
شامل برگزاری کلاس های نکته و تست و ….

گام پنجم : بهار

دروس عمومی
ادبیات: مطالعه مبحثی مطالب (با توجه به ضعف داوطلب)
دین و زندگی: جمع بندی هر هفته یک کتاب
زبان انگلیسی: دوره کلیه لغات و گرامرها
در این مرحله داوطلب با دادن آزمون های عمومی (کلیه رشته ها) در فواصل مشخص (برای مثال یک روز در میان) با جمع بندی آن ها، در آوردن نکات و… یاد می گیرد که چه طور چهار درس عمومی را در یک ساعت و ربع جمع بندی کند و همچنین با شناخت نقاط ضعفش در این تست زنی ها به برطرف کردن این نقاط ضعف می پردازیم.

دروس اختصاصی
شبیه سازی کنکور های سال های گذشته (87 تا 94) در فواصل مشخص (مثلا هفته ای یکبار) و جمع بندی آن ها
درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری: تثبیت مطالب ترم دوم/ تست زنی مطالب ترم دوم/ دوره مطالب ترم اول
درک عمومی ریاضی و فیزیک: تثبیت مطالب ترم دوم/ کلیه تست های ریاضی از سال 82 تا 94 با برنامه ای مشخص زده می شود.
ترسیم فنی: تثبیت مطالب ترم دوم/ یادآوری مطالب ترم اول/ دوره تمامی تست های سازمان سنجش
خلاقیت نمایشی: تثبیت مطالب ترم دوم / یادآوری مطالب ترم اول/ دادن جزوه ای به داوطلب برای دوره های کوتاه مدت در فاصله ی هر یک هفته
خلاقیت موسیقی: تثبیت مطالب ترم دوم/یادآوری مطالب ترم اول/  ادامه حفظ کردن مطالب حفظی/ اتمام تست زنی
خواص مواد: تثبیت مطالب ترم دوم/ یادآوری مطالب ترم اول/ اتمام تست زنی (مشخص کردن مباحث مهم تر)