توصیه هایی برای آزمون های آزمایشی

بازدید: 4639

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همانطوری که برای موفقیت در تحصیل عوامل اساسی مانند هدف، برنامه، نظم و انضباط و عمل را مدنظر قرار میدهیم، برای موفقیت در کنکور نیز باید به عوامل مهمی توجه کنیم که یکی از اساسیترین آنها، مهارت تستزنی و مدیریت زمان میباشد. سؤالات تستی به دو نوع کلی "یادآوری و تشخیص یا شناسایی" تقسیم میشوند که دارای یک سؤال و چند جواب پیشنهادی هستند. 

تست
زنی فعالیتی است که در آن دانشآموز خود را در موقعیتی قرار داده و با انتخاب یک گزینه از چند جواب پیشنهادی، پاسخ خود را معین میکند. در مواردی، علل عدم قبولی در آزمونها به مسائلی غیر از عدم مطالعه یا مطالعهی ناکافی مربوط میشود. آنها در واقع شیوههای پاسخدادن به سؤالات چهارگزینهای را نمیدانند و این مهارتی است که با تمرین و تکرار به دست میآید. استفادهی بهینه از تواناییهای علمی کسب شده در روز آزمون و جلسهی کنکور، موضوعی است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت. به عبارتی، خوب امتحان دادن با توجه به ظرفیتهای علمی و روانی، باعث افزایش ضریب موفقیت خواهد شد.

چند توصیه برای آزمونهای آزمایشی

1. در خواندن پرسشها عجله نکنید. فهمیدن سؤال، نصف جواب است.

2. اشتباه نکنید. روش بالا، کند کردن عملکرد نیست، دقت در سؤالات، احتمال پاسخگویی اشتباه را کاهش میدهد.

3. با توجه به اینکه اشتباه پاسخ دادن نمرهی منفی دارد، از پاسخگویی به سؤالاتی که تردید دارید، خودداری کنید.

4. به سؤالات به صورت شانسی و تصادفی پاسخ ندهید.

5. ابتدا به سؤالات آسان پاسخ دهید تا مطمئن شوید که همهی سؤالاتی را که بلد هستید، جواب دادهاید.

6. انجام محاسبات در فضای محدود را تمرین کنید.

7. برای هر درس تعدادی از کل زمان را که توسط مسئولین تعیین شده است، در نظر بگیرید.

8. وقت هر درس را برای خود آن درس اختصاص دهید و در صورتی که وقت اضافه آوردید، آن را به درسهای دیگر اختصاص دهید.

9. برای هیچ سؤالی بیش از حد معمول زمان صرف نکنید.

10. پاسخنامه را جدی بگیرید و دقت کافی در پر کردن آن داشته باشید.

11. حل بسیاری از تستها از راه حذف گزینهها انجام میشود. با حذف گزینهی نادرست، گزینهی باقیمانده را به عنوان جواب درست تست انتخاب میکنید.

12. به هنگام پاسخ به سؤالات، آرامش و اطمینان خاطر خود را حفظ کرده و بدانید که از افراد بسیاری برتر هستید.

13. در نظر داشته باشید که در کنکور، سؤالات سخت و آسان از نمرهی یکسانی برخوردار میباشند، بنابراین زمان خود را تنها به سؤالات سخت اختصاص ندهید تا از پاسخگویی به سؤالات آسانتر باز نمانید.

0
0
0
s2sdefault